Том 29 (68). № 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Ліхоносова Г.С., Рижак А.І.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Речка К.М.
ПРИБУТКОВІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Завідна Л.Д.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Кубатко В.В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Курасова В.Е., Мозгова Г.В.
ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Лєзіна А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ПРОЕКТІВ

Ложачевська О.М., Григоренко Р.В.
УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ СУЧАСНОГО АВТОСЕРВІСУ

Гончаренко О.М., Мартинюк О.А.
СТВОРЕННЯ ДЕСКРИПТИВНОЇ МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Melnyk M.I., Joshua L.B.
ANALYSIS OF FINANCIAL EFFICIENCY OF THE AGROHOLDINGS IN UKRAINE

Протопопова Н.А., Маргарян М.Л.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Скупейко В.В., Лихолат С.М.
ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА)

3. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Приходченко Т.А.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Тимечко І.Р.
ВПЛИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО РИНКУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

4. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Думанська І.Ю.
МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ЯК УЗГОДЖЕНІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АПК

Островська Н.С.
КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ