Том 31 (70). № 6, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Радченко Л.П.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АНТИКРИЗОВІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бех А.А.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІТОВОГО РИНКУ ЦИФРОВИХ МЕДІА

Лихін Д.А., Крамаренко І.В., Бондаренко А.В.
ВАГОМИЙ ВПЛИВ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ

Мацука В.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Чалюк Ю.О.
СЦЕНАРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄС ПІСЛЯ BREXIT ТА COVID

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Венгер Л.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Гончар Л.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Жовтяк Г.А., Волохова І.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Кузьменко О.В., Золковер А.О.
ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЕЛЕКТРОННИМ УРЯДУВАННЯМ ТА ДЕТІНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ

Маліновська О.Я., Вовк В.В.
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РІВНЯХ

Романова А.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ДЕСТИНАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Фарат О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ ОГЛЯДУ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ

Харабовський Ю.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Ягельська К.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Брінь П.В., Звонко Є.О.
ШЛЯХИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ТА ЇЇ ВНЕСОК У КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Верезомська І.Г., Губернюк А.
УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЯК ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАГРОЗ У МОЖЛИВОСТІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Гулик Т.В., Горб Є.Ю.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Жарська І.О.
DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Каличева Н.Є., Політаєв Д.Б.
ВПЛИВ СУЧАСНОГО РИНКУ НА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ СКЛАДНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ліснічук О.А., Ярощук Т.Ю.
АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Наконечна Т.В., Прокопенко К.О., Семенова А.К.
ЛОГІСТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Однорог М.А., Рибак Н.О., Житник Т.П.
ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Степаненко Т.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Тарасенко К.М., Ващенко А.В.
РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА ФОРМА РОЗВИТКУ В РІЗНИХ СУСПІЛЬНИХ ФОРМАЦІЯХ

Цимбалістова О.А., Харченко М.В., Юденко Є.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Глубоченко К.О.
АДАПТАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ

Лайкова К.М.
СУТЬ І ЗМІСТ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Шаповал Г.М., Чех Н.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ДО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТУВАННЯМ ОТГ

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Воронцова А.С., Демків Ю.М., Мартишко М.С.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ КРАЇН ЄВРОПИ

Качановський О.І.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗЕМЕЛЬНИМ РЕСУРСАМ УНАСЛІДОК ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ

7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Письменна Т.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Горбачова О.М., Сухопер Я.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Зінченко К.О., Данік Н.В., Рудь І.Ю.
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стецько М.В., Боднар Т.І., Савіцька Л.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Титарчук І.М.
БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Вєлєва О.Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ОБЛІКУ ОРЕНДИ ЗА МСФЗ 16

Пилипенко С.М., Мороз В.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА УМОВАХ АУТСОРСИНГУ

Іванчов П.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ