Том 30 (69). № 6, 2019 (Частина 1)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Громова Т.М., Гринишин М.І.

МІСЦЕ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

2.ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НА ЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бабенко К.Є.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Бусарєв Д.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Живко З.Б., Даниленко Н.Б., Стадник М.Є.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Колокольчикова І.В.
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Рожко Н.Я., Шинкаренко Н.В., Таранський І.П.
ОСТАННІ ТРЕНДИ РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Сиротюк Г.В.
РОЛЬ БІОЕКОНОМІКИ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ

Шапошнікова І.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОГО РИНКУ ЖИТЛА

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Буднік О.М.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Горобченко О.А., Скрипник Т.С.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Капінус Л.В., Полуда Т.А., Ніколаєнко І.В.
МАРКЕТИНГОВІ SMM-ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОНЛАЙН-РИНКУ

Нижник Т.Ю., Стеценко В.А.
ВРАХУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ

Прокопенко Я.Г.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ АПК

Швець Ю.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Завгородній А.В.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ

Панкова Л.І.
КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Кисельова Р.А.

СКЛАДНИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗОНИ ЗРОШЕННЯ

Попик О.В., Хумарова Н.І.
«ПРОСТІР СВОБОДИ»: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Гулик Т.В., Гулик В.А., Канівець А.Д.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА

Печенюк А.П., Печенюк А.В.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ТУРИСТИЧНИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Долбнєва Д.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В УКРАЇНІ

Примуш Ю.С., Альошина Ю.Г.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МІЖ КОМУНАЛЬНИМИ ГОСПРОЗРАХУНКОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Романчукевич В.В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Барна М.Ю., Рущишин Н.М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ТА СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ

  

Том 30 (69). № 6, 2019 (Частина 2)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Кміть В.М., Маланчак О.А.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОДАТКОВІЙ ПРАКТИЦІ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НА ЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бабіченко В.В., Сахно Ю.С.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Височина А.В., Костенко В.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

Клименко І.С., Кривошєєва С.В., Кривенко О.К.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Костинець В.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У СФЕРІ БРЕНДИНГУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Руденко М.В.
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Супруненко С.А.
СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Головач Н.В., Дмитренко Г.А.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА

Дашко І.М.
АНАЛІЗ СКЛАДНИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Мельник Т.С.
ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ЦІЛІСНОГО УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ЦІННІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Нісходовська О.Ю.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЕКОНОМІКИ

Угляренко О.М., Гудзь С.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМУ ІНДИКАТОРІВ ПІДПРИЄМСТВА

Яскал І.В., Пасайлюк Р.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Зайчук К.А.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ДИНАМІКА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ПРОТЯГОМ 2015–2018 РОКІВ

Тимошенко О.В., Мельник А.О.
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Опенько І.А., Цвях О.М., Степчук Я.А.

ОЦІНКА НЕРІВНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Танасійчук А.М., Середницька Л.П., Мельник Ю.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ УПАКОВКИ ТОВАРІВ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Павленко О.П
.
СИСТЕМА АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Попова Л.В., Федишин М.П., Білявська А.В.
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Тищенко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК , АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Татар М.С., Тур І.Ю., Гусейналієв О.Г.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б.

ІНСТИТУЦІЙНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХІВ УКРАЇНИ ТА СУСІДНІХ ДЕРЖАВ ЧЕРЕЗ БАСЕЙН ДУНАЮ