Том 30 (69). № 3, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дугієнко Н.О., Осаул А.О., Гаврилова К.О.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

Мудрак Н.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАКРОПРУДЕНЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ОФШОРИНГУ

Олійник А.А.
ДЕВАЛЬВАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПОРТ-ПРОМОУШН ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Вовчанська О.М., Іванова Л.О.
МАРКЕТИНГОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТ ВПЛИВУ НА CВІТОВИЙ РИНОК НАТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Каличева Н.Є., Валюх В.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ЗА РАХУНОК ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ

Кириченко О.С.
ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Крутько М.А.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Медвідь В.Ю., Бузовська І.Є.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТОВНИХ СКЛАДНИКІВ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Холявко Н.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ЇЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Багорка М.О., Путінова Ю.Є.
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Безугла Л.С.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Блащак Б.Я.
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СТРУКТУРІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Дюкарєв Д.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АУТСОРСИНГУ

Касьянова Н.В., Яцюк С.С.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Костіна О.М., Козлова І.М.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тушевська Т.В.
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Фонарьова Т.А., Черняк В.І.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ПРОМИСЛОВОСТІ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ivanova Nataliia
THE ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE OF THE INFRASTRUCTURE SYSTEM AS THE DOMINANT REGIONAL DEVELOPMENT

Пелехатий А.О., Патицька Х.О.
МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сімак С.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН У НАЦІОНАЛЬНІЙ ІНОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

5. ДЕМОГРАФІ Я, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Василик А.В., Дода О.Д.
ПРОФЕСІЙНА ВТОМА: ЧИННИКИ, НАСЛІДКИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Zhuk Artem, Boyarko Iryna
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF THE PROFESSIONAL STANDARD “PUBLIC PROCUREMENT SPECIALIST

Xia Yuan-Yuan, Stoyanets Nataliia
A COMPETENCY-BASED APPROACH TO THE PREPARATION OF HEAD OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION IN CHINA

6. ГРОШІ , ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бобирь О.І.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЕМ КСВ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ

Кудренко Н.В., Ярощук В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

Степура В.В.
СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ КРАУДФАНДИНГУ ЯК ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК , АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Будько О.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Гончаренко О.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Латишева О.В., Рачок А.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Лондаренко Д.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ