Том 31 (70). № 2, 2020 Частина 1

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мостепанюк А.В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ

Сохецька А.В.
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Старостенко Г.Г., Перегудова А.С.
РЕГУЛЮВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ Й ЗНИЖЕННЯ БІДНОСТІ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бестужева С.В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Островський І.А., Юхнов Б.Ю.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Смерека Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алексеєва К.А., Цоколь О.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ: АГРАРНИЙ ПРІОРИТЕТ

Братусь Г.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВІ РЕСУРСИ В СТРУКТУРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вакуленко І.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ РОЗУМНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ: СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ DOE

Власенко Ю.Г., Власенко Т.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Гавриш О.А., Лопатинська Ю.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЛІ ІННОВАЦІЙ

Горник В.Г., Сімак С.В.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Gryshko Viktor, Boldyreiva Liudmyla
SMART TECHNOLOGIES IN THE TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM: EXPERIENCE OF THE EUROPEAN COUNTRIES

Грищук А.М.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ НА ОСНОВІ ДРАЙВЕРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Губарєва І.О., Губарєв О.О.
ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Доценко А.Ю.
СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Кононова О.Є.
РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Кулініч Т.В., Жайворонок І.Р.
ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕРЖАВИ

Москаленко Н.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Погуда Н.В., Примак Т.Ю., Івченко Л.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ДО ВПЛИВУ СВІТОВИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ЧИННИКІВ

Ремзіна Н.А.
ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ПОСТІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Хмурова В.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ПАРТНЕРСЬКИХ УГОД

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Байда Б.Ф.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Бакуліна Н.М., Фалович В.А.
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ РОБОТОДАВЦЯ В УМОВАХ ГІГ-ЕКОНОМІКИ

Бугріменко Р.М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Величко В.А.
РОЗРОБКА ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІВНЯ СТЕЙКХОЛДЕРНИХ ВІДНОСИН БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Винничук Р.О., Гладун С.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ ПОКОЛІННЯ Z

Гринько Т.В., Лесів І.Г.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Гришко А.М., Мельник А.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Дем’яненко Т.І.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Дюк А.А.
КООПЕРАТИВНА ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

Зеліско Н.Б., Василина О.Р.
ОЦІНКА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кобченко А.А.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кравченко М.В.
МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Кривоберець М.М.
ПРОДУКТ ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Лаврухіна К.О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Мартинова Л.Б., Шарко В.В.
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЛОГІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Том 31 (70). № 2, 2020 Частина 2

Титульна сторінка

Зміст журналу

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Москаленко В.О.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ)

Осадчук І.В., Кириченко Н.В., Боліла С.Ю.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЛАДИ

Павленко М.С., Мельник А.О.
МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Панчук А.С., Котельнікова Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТАЛУ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА СЕКТОРУ В2В

Погосян К.В., Литвиненко К.О.
КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

Продіус О.І.
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНИХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Seleznova Olha, Nataliya Shyriaieva, Strenkovska Anna
SCRUM-TECHNOLOGY IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE

Сова О.Ю., Морозов Є.Ю.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Tymoshenko Karyna
METHODS OF FORMATION OF THE TOURISM BRAND OF UKRAINE AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS

Хамаілі Акрам
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Чугрій Г.А.
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Шматько Н.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА РАХУНОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Овсюк Н.В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Шашина М.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Калина Т.Є., Шушулков С.Д.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО КОНЦЕПТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Літвак О.А.
ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Предун К.М.
ТИПОЛОГІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЕФЕКТІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В КОНЦЕПТІ ПАРАДИГМИ «ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА»

7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Білий Д.І.
ВАРІАТИВНІСТЬ ПЕНСІЙНИХ ПЛАНІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ США

Решетова Г.І., Кольцова Д.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бобирь О.І.
ДОСЯГНЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ КСВ КРАЇНИ

Венгуренко Т.Г., Гончар С.В.
СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Заячківська О.В.
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ПРОЄКТНОЇ КОМАНДИ

Пащенко Ю.Є.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Сідельникова Л.П., Луцик Т.Є.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Татарин Н.Б., Беднарчук В.В., Млінцова А.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бразілій Н.М., Крот Ю.М., Пастернак Я.П.
СОЦІАЛЬНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Кучмій Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ТА МОЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Лещук Г.В.
ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЗА ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНИМ ПІДХОДОМ

Лопін А.О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Людвенко Д.В.
ВРАХУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У РОЗБУДОВІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТВАРИННИЦТВА

Мазуренок О.Р.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Романькова О.М., Глущенко І.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НАД ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Соколенко Л.Ф.
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ СФЕРИ ЖКГ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Трачова Д.М., Демчук О.М., Сахно Л.А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОГО СКЛАДНИКА МЕТОДИКИ ЗДІЙСНЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Шепель І.В.
ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Остапчук В.М., Ільєнко О.В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІБЕРЗАГРОЗ НА СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК