Том 30 (69). № 4, 2019 (Частина 1)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Романіка Т.К.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОЛОДІЖНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНІ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бутко Б.О.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОПРОДУКЦІЇ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВО
Байда Б.Ф.

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ

Бокій О.В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Гаман М.В., Жук В.П.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Гонта С.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ В НАУКОВІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРАХ

Горбаченко С.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Зоря О.П., Галінська Т.С., Голбан Т.Т.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ

Кириченко О.С.
ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Варава Л.М., Варава А.А., Марченко В.В.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гросул В.А., Аскеров Т.Т.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Єгоращенко І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА РИНКУ ЗЕРНА

Коваленко Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ: ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

Лысевич С.Г.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ КРИВОГО РОГА)

Мартинов А.А., Чернодубова Е.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Борблік К.Е.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Влащенко Н.М., Тонкошкур М.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Гарькава В.Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Яков’юк В.А.

ОЦІНКА СТАНУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ВОДОРЕСУРСНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Борисова І.С.

НОВІТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОТРЕБАМИ СУСПІЛЬСТВА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ

Дмитренко І.Б.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ (АДЕКВАТНОСТІ) КАПІТАЛУ БАНКІВ В УКРАЇНІ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Єрмолаєва М.В.

ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Кравченко М.В., Блажко А.В., Вільхова Т.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ НА АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Кравченко О.В., Пастернак Я.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ЦІН ПІД ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОДАЖУ АКТИВІВ З АУКЦІОННИХ ТОРГІВ

 

Том 30 (69). № 4, 2019 (Частина 2)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Іванишин В.В., Печенюк А.П.
ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ БАГАТОПОЛЯРНОЇ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Харчук О.Г.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Мостова А.Д.

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Носань Н.С.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Овчиннікова В.О., Панкратов С.В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Редьква О.З.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаматін О.В., Сухонос М.К.
ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Музика П.М., Урба С.І., Гончаренко Л.В.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Юхновська Ю.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Миськовець Н.П.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Петрик І.В., Пинда Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕРЕЖІ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Продіус О.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Харчук Т.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шаповал О.А.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Желізко Ю.М.

КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ

Коротя М.І.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: РОЗПОДІЛ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Мороз С.Р., Феленчак Ю.Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА У ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Pozdniakova Anna
ANALYSIS OF SMART CITY ARCHITECTURE MODELS

5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Зуб М.Я.

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Приятельчук О.А.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЯХ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Лантух К.О.

ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Тищенко В.В.
КРАУДФАНДІНГ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Лега О.В.

ПРОФЕСІЯ «БУХГАЛТЕР»: ВІД МИНУЛОГО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ

Скорнякова Ю.Б.
ЄДИНИЙ ПОДАТОК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Rozit Tatiana, Chorna Anna
THE PROBLEMS AND CHRONOLOGY OF INTEGRATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS INTO UKRAINIAN NATIONAL ACCOUNTING REGULATIONS (STANDARDS)

8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Сегеда І.В., Локотарев Є.О., Шаповал В.О.

РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ