Том 29 (68). № 6, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Шлапак А.В.

КОНКУРЕНТНЕ ЛІДЕРСТВО КРАЇН В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРІЙ ТА ІДЕОЛОГІЙ

Франчук В.І., Шупрудько Н.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бовсунівська І.В.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Бойко А.О., Боженко В.В., Безрук В.В.
МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Васильєва Д.О.
ВИКЛИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ

Грибова Л.В.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Zhelizko O.
WAYS TO INCREASE EFFECTIVENESS OF THE STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGES

Лукашова Л.В.
ФАСИЛІТАЦІЯ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУТНІСТЬ, ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ

Носирєв О.О.
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Пащенко П.О.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Шелеметьєва Т.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Верховод І.С., Лебедєва О.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Золевська М.І.
РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Кашлаков О.І.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лазоренко Т.В., Корольова С.Г.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Піскун Д.Н.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОГО МАРКЕТИНГУ

Пюро Б.І., Шірінян Л.В.
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Скрипник В.В.
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Соколюк С.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Шира Т.Б.
КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЗАГРОЗ

Шуляр Р.В., Шуляр Н.В.
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ З УРАХУВАННЯМ АДАПТИВНОСТІ ТА ГНУЧКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОТІКАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Мельникова М.В., Градобоєва Є.С.

ШЛЯХИ ПОГЛИБЛЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА

Халілов А.Е.
СТАТИСТИКА РОЗПОДІЛЬЧОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНАХ

Шостак Л.Б., Лаглер К., Мельниченко Г.М.
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кудлаєнко С.В.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СКЛАДНИКИ ТА ПРИНЦИПИ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Білоус І.В.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

Ситник Н.С., Васьків І.М.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Сімак С.В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Сокровольська Н.Я., Хамига Ю.Я.
КОРУПЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЄ НА РИЗИК ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Шепель І.В.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бигар Т.В., Гук О.В.

SERVICE DESIGN – ОСНОВА КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ НА ПІДСТАВІ ЦІН ПРОДАЖУ