Том 30 (69). № 5, 2019 (Частина 1)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Грабар М.В., Пичкар Я.В.
“EXPEDIA GROUP”: ШЛЯХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ НА ТУРИСТИЧНОМУ ОНЛАЙН-РИНКУ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Акименко О.Ю., Пономаренко В.С.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПЛАТІЖНУ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Байда Б.Ф.
ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Волохова І.В., Жовтяк Г.А., Шарко М.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВАГОНІВ

Гeрaсимeнкo O.В., Чечур Г.А.
ВПЛИВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Носач І.В., Кірюхіна М.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ АВІАКОМПАНІЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бакалінський О.В., Петровська С.І.
ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ ПОЇЗДОК КИЄВОМ МІСЬКИМ І ПРИВАТНИМ ТРАНСПОРТОМ В УМОВАХ АВТОМОБІЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Башинська І.О.
SMART-ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СМАРТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бірбіренко С.С., Корба Д.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дорошенко М.П., Вороніна В.Л.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Дубницький В.І., Нефедова О.Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ: СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лук’янова О.М., Власов М.О.
ПЕРЕДУМОВИ ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЇХ ДІАГНОСТУВАННЯ

Мельник О.В.
РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ольшанський О.В.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Пряхіна К.А.
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Райтер Н.І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Чечель А.О., Харланова Д.А.
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Баєтул Г.П.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ

Войцешин В.П.
КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ЯК ЗАСІБ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Гаврилко Т.О.
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Юдіна С.В., Летучий В.В., Стіпанов А.О.
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Юдіна С.В., Синельна А.І., Назарчук Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Гриліцька А.В., Кусенко В.О.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ценклер Н.І.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАДНИК ЕВОЛЮЦІЇ СТАРТАП-КОМПАНІЙ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Курков М.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Білоус С.П.
МЕХАНІЗМИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Богуславська С.І., Овсюк Н.В.
СТРАТЕГІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Мельниченко Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Барна М.Ю., Салімон О.М., Сидоренко Т.М.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Шипоша В.А.
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ЯКОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  

Том 30 (69). № 5, 2019 (Частина 2)

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Брятко А.А.
ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2006–2018 РОКАХ

Вараксіна О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ВАЖЛИВОГО В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНІ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Засанська С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Лопатін А.О.
ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЙНИМ СИТУАЦІЯМ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Печенюк А.П.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВРАЖЕННЯМИ У СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ

2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Дячков Д.В., Батура В.Ю., Сокирко І.А.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ігнатьєва М.І., Олійник Т.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ільченко Н.Б., Кулік А.В.
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Kozubova Natalia, Satusheva Karina
INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Костриченко В.М., Ковальчук В.О.
ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Лизанець А.Г., Юрик М.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ АУТСОРСИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Сівко Б.І., Сментина Н.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Соболєва Г.Г.
ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Хаврук В.О.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ В СТО

Шпатакова О.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Яковенко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ «СТРАТЕГІЯ» ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

3. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Самусевич Я.В., Теницька І.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЯТИВНИХ ЕФЕКТІВ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ

4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Винничук Р.О.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАДРІВ

5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Князькова В.Я., Башинська М.І., Буруков В.В.
СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Лаврук В.В., Покотильська Н.В.
СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТВАРИННИЦТВА

Рулінська О.В., Зіньковська Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

Ткачик Ф.П., Гуцул І.А.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Машевська А.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Томчук В.В., Платовський А.М.
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Запорожцев С.Ю., Зміївська І.В., Обоянська Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ БІРЖОВИХ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОЇ РОБОТИ

Підвальна О.Г.
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Радченко А.А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ МАЛИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Стуглик Джоанна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ БІРЖОВИХ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОЇ РОБОТИ

Бодрова Д.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ