Том 31 (70). № 3, 2020 Частина 1

Титульна сторінка

Зміст журналу

1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краснікова О.М.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ БАНКІВ НА ПОЛТАВЩИНІ В УМОВАХ АГРАРНИХ РЕФОРМ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Федорова Н.Є., Бочаров М.Г.
ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Фрідман О.А.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бірюк С.О.
ІННОВАЦІЇ ТА ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС:КООРДИНАТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Dobroskok Iuliia
THE THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF THE CONCEPT “INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS”

Ільїн Г.О., Чорна А.В., Кім Т.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ВІДСТАВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРИСКОРЕННЯ

Петько С.М.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Почтовюк А.Б., Бондаренко А.О.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА КРЕМЕНЧУКА

Данилишин В.І., Синиця С.М.
СУТНІСТЬ І СВІТОВА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕГАПРОЕКТІВ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Кальний С.В.
СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР

Коцко Т.А.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕЗАВЕРШЕНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Пальчевич Г.Т.
ОРІЄНТИРИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Пікулик О.І.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Полякова Ю.В., Шайда О.Є., Новосад З.Г.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Саковська О.М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скиба М.В.
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андріїв Н.М.
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Багорка М.О., Юрченко Н.І.
ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Балан В.Г.
ОЦІНЮВАННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ НЕЧІТКО-МНОЖИННОЇ ТЕОРІЇ

Гросул В.А., Балацька Н.Ю.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-2019

Гурочкіна В.В., Кравченко Л.В.
ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ ЕМЕРДЖЕНТНОГО ТИПУ

Дюк А.А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ОЦІНКИ

Ємчук Т.В., Підгірна В.Н., Данілова О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ)

Жосан Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Захарова Т.В., Фуштей Л.Л.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ

Кащена Н.Б.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Корнілова І.М., Чорна Н.А.
ПОРТФЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

Кучер М.М., Чернявський М.В.
РОЛЬ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ АГЕНТА ЗМІН В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Остряніна С.В., Бердиченко І.О.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОСТІЙНО ЗМІННОГО МАКРОСЕРЕДОВИЩА

Партика І.В.
СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Самойлик Ю.В.
СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Свістунов О.С.
ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Сніщенко Р.Г.
СЛУЖБА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ГАРАНТ ЗАХИСТУ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ясінська А.І.
СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Орловська Ю.В., Нямещук Г.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ ТА ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ ЇХНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ

 

Том 31 (70). № 3, 2020 Частина 2

Титульна сторінка

Зміст журналу

5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Качала Т.М., Дармограй В.І., Чечетова-Терашвили Т.М.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

Мельниченко Г.М., Білоус С.П.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Мілінчук О.В.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ЖИТОМИРЩИНИ

Некрасова Л.А., Лінгур Л.М.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Підвальна О.Г.
ІННОВАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Франів І.А.
РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ У ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ ПРОСТОРОВОГО ОРГАНІЗУВАННЯ БІЗНЕСУ

6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Височина А.В., Лугова Д.А.
АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гopбaчoвa O.М., Тpyш І.В.
CТPAХУВAННЯ ЖИТТЯ В УКPAЇНІ: ПPOБЛЕМИ І ПЕPCПЕКТИВИ

Горин В.П., Булавинець В.М.
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Григоришин Н.О.
СУЧАCНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Карапетян О.М., Василевський Р.П.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ ДОБРОБУТУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Лисенко Ж.П., Олексин А.Г.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Мельник О.О.
УПРАВЛІННЯ НЕПРАЦЮЮЧИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Новосьолова О.С.
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Орищин Т.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Пластун О.Л., Артеменко А.С., Бочкарьова Т.О.
ФАКТОР ВАЛЮТНОГО КУРСУ В МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ

Супрун А.А., Супрун А.А.
РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ: ВИДИ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

Tsizhma Oksana
SAVINGS IN BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF FORMATION OF LABOR POTENTIAL OF THE POPULATION

Шинкарук Л.В., Титарчук І.М.
ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Адамська І.Є.
ОБЛІКОВИЙ МЕХАНІЗМ ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА КРЕАЦІЮ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Акименко Н.В., Майданюк С.І.
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА БАЗІ КОМПЛАЄНС-РИЗИКІВ

Демченко Т.А., Слатвінський М.А., Чирва О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Лахтіонова Л.А.
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗА ДАНИМИ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Людвенко Д.В.
ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТВАРИННИЦТВА

Maksymenko Diana, Liba Natalia, Holovachko Vasil
ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE INCOME ANALYSIS

Мезенцева Н.М., Вінниченко Т.Л., Левченко Т.В.
СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Пушкарь І.В., Чеберко Л.В.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ SGR У ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А., Шрам Т.В.
ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

8. СТАТИСТИКА

Циганков Р.С., Гуртовий Ю.В., Бесчастна Д.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Олешко Т.І., Бахорчук В.О.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМИ ВИПАДКІВ ВИКОРИСТАННЯ

Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В., Рекачинська К.В.
БІЗНЕС-МОДЕЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Коломієць С.В.
КАТЕГОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: НЕЛІНІЙНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ