Том 29 (68). № 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

1.ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Борщенко Т.І.
РОЛЬ АМАРТІЯ СЕНА В РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Грецька-Миргородська В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Апальков С.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Іванов Є.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Редько Е.Ю.
ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ОСВОЕНИЯ КИТАЙСКИХ ЗОН ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: МОДЕЛЬ КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА

Саєнсус М.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАЛОЇ ЛОГІСТИКИ: ВИМІР ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Шлапак А.В.
НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ США: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Дудкін О.М.
КОНЦЕПТ-АНАЛІЗ СИСТЕМИ НАФТОГАЗОВИХ СТРАТЕГІЧНИХ РЕЗЕРВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Калачевська Л.І.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ, ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ, КОМПАРАТИВНА ОЦІНКА

Крилова І.І.
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД

Мардус Н.Ю.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Мельников О.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКА КНИГА»

Оганесян В.С.
КОРМОВИРОБНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

Sakovska O.M.
PRINCIPLES OF COMPETITIVE TOURIST INDUSTRY FORMATION AT THE LEVEL OF DESTINATIONS

4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гребенюк Г.М.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Григор’єва Ю.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕДІАВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧІВ АВТОМОБІЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕФЕКТИВНОГО ВИБОРУ РАДІОСТАНЦІЙ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ

Дейнега І.О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БРЕНД-КОДУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кожухівська Р.Б., Парубок Н.В.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Носач І.В., Бондаренко Л.Ф., Водолазська Н.В., Старчик Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АВІАКОМПАНІЯХ

Овчарук В.В.
АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Орєхова А.І.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ

Чміль Г.Л.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Яроміч С.А., Александрова К.С., Михайлова М.В.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ІНТЕГРОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Яшкін Д.С.
РОЛЬ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Улько Є.М.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ БІОКОНВЕРСІЇ ПОРІВНЯНО З ТРАДИЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ: МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ПРОЕКТУ

6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Акіліна О.В.

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МОЛОДІЖНОМУ РИНКУ ПРАЦІ СУЧАСНОГО МІСТА

Кірнос І.О.
ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Христін А.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Шевчук Я.В.
ФІНТЕХ-КОМПАНІЇ ЯК СКЛАДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ